Emlak - Mülkiyet - Tapu hakkında bilinmesi gerekenler

16.7.2010

Mülkiyet kaç çeşitlidir?Mülkiyet iki çeşitlidir.

a-) Tekli mülkiyet (Müstakil mülkiyet)

b-) Ortak mülkiyetOrtak mülkiyet kaç çeşitlidir?Ortak mülkiyet iki çeşitlidir.a-) Müşterek mülkiyet ( Paylı Mülkiyet )

b-) İştirak halinde mülkiyet ( Elbirliği Mülkiyeti )Müşterek mülkiyette ortakların hisse nispetleri bellidir. İştirak halinde mülkiyette ortakların hisse nispetleri belli değildir.Ortak mülkiyette hisse satışı mümkün müdür?Müşterek mülkiyette hisse satışı mümkündür.Toprak tapusu nedir?Toprak tapusu bir arazinin veya arsanın tapusu anlamını taşımakla birlikte hatalı olarak halk arasında "kat irtifakı tapusu" için kullanılmaktadır.Kat irtifakı nedir?Bir arsanın üzerinde Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi olarak yapılacak bir inşaatın proje tasdikinden sonra kat mülkiyetine geçişe esas olacak şekilde bağımsız bölümlerin tapu kütüğüne kaydı demektir.Kat mülkiyetine geçişi kimler talep edebilir?Yapının tamamlanmasından sonra kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi, irtifak hakkı sahiplerinden biri tarafından istenebilir.Yapının tamamlanması ne zaman gerçekleşebilir?Yapının tamamlanması iskan izninin alınması ile gerçekleşebilir.Kat mülkiyeti tesisi için hangi belgeler gerekir?Kat mülkiyetinin tesisi için şu belgeler gerekir.a-) Ana gayrımenkulün, dış cepheler ve iç taksimatı, bağımsız bölüm eklenti ve ortak yerlerin ölçüleri açıkça gösterilmek sureti ile bir mimar veya mühendis tarafından yapılan ana gayrımenkulün maliki bütün paydaşları tarafından imzalanan ve içinde gösterilenlerin doğruluğu, belediyece tasdik olunan proje veya çok yapılarda yerleşimlerini gösteren vaziyet ile yapı kullanma belgesi.b-) Ana gayrımenkulün (yapı veya yapıların) ön ve arka cephelerini ve mümkünse yan cephelerini gösteren en az 13X18 ebadında belediyece tasdikli fotoğraf.c-) Bağımsız bölümlerin kullanış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre 28.maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran valilik veya malikleri tarafından imzalanmış bir yönetim planı.d-) Dilekçe ve arsa paylarını gösterir liste.Bağımsız bölümlere arsa payları hangi ölçülerde verilir?Bağımsız bölümlere arsa payları, rayiç değeri ile orantılı olarak verilir.Bir gayrımenkulün kullanma hakkı ayrılabilir mi?Evet, kullanma hakkı daha geniş bir ifade ile istifade hakkı ayrılabilir. Buna "intifa hakkı" denir.İntifa hakkı sahibi bu hakkını devredebilir mi?İntifa hakkı, ölene kadar yararlanma imkanı tanır. Ancak intifa hakkı sahibi bu hakkını bir başkasına devredemez.İntifa hakkı miras olarak kalır mı?İntifa hakkı miras olarak kalmaz. İntifa hakkı, hak sahibinin ölümü ile son bulur. İntifa hakkı, kuru mülkiyet sahibine geri döner.İntifa hakkı sahibinin hakları nelerdir?İntifa hakkı sahibi, gayrımenkulün mülkiyetinin veya intifa hakkı devri dışında her türlü istifade hakkına sahiptir.Kuru mülkiyet sahibinin hakları nelerdir?Kuru mülkiyet sahibinin gayrımenkulden istifade hakkı yoktur. Ancak kuru mülkiyet olarak ve intifa hakkı devam etmek kaydı ile gayrımenkulün satışı mümkündür.İntifa hakkının süresi sınırlandırılabilir mi?Evet, intifa hakkı tesis edilirken belirli bir süre ile sınırlandırılabilir.İntifa hakkı nasıl tesis edilir?İntifa hakkı tesisi tapu siciline tescil sureti ile tapu müdürlüğünde yapılır.İntifa hakkı tesis edilirken, harç ödenir mi?Evet ödenir. Gayrımenkulün satışı için ödenmesi gereken harcın 2/3'ü nispetinde harç ödenir.Şuf'a hakkı nedir?Bir taşınmazın hissedarı, payını diğer paydaşlardan hariç üçüncü kişilere satarsa paydaşlara tanınan "öncelikle alım" hakkıdır.Önalım (şuf'a) hakkının kullanma süresi nedir?Tapuda satışın yapıldığının öğrenildiği tarihten itibaren 1 ay, her halde 10 yıl geçince bu hak kullanılamaz.İpotek nedir?Halen mevcut veya ileride mevcut olacak veya doğması muhtemel olan herhangi bir alacağın temini için gayrımenkulun teminat olarak gösterilmesidir.Gayrımenkul satışlarında karşılanmayan kısım için ne yapılmalıdır?Satış bedelinin karşılanmayan kısmı için kanuni ipotek tesis edilmelidir.

Tüm haberler için tıklayınız. İleri >>


Bizden Haberler
03.10.2011 İnşaat işlerinde bazı vergi avantajları
03.10.2011 Apartman kurallarında doğru bilinen yanlışlar
03.10.2011 Konut kredisinde zarar etmemenin 10 yolu


Emlak Yaşam Haberleri
27.10.2017 iki design group,...
27.10.2017 Yapı Merkezi’nden 3...
26.10.2017 NG Residenceta 4 bin...